Dyrektorzy

CETNARSKI JÓZEF (1885-1969) - nauczyciel; działacz społeczny; kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 w Łukowie w latach 1939-69; urodzony we Wrzawach k. Tarnobrzegu; uczęszczał do Szkoły Ludowej w Bochni, a następnie aż do matury (1904r.) do Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie; po egz. dojrz. zostaje naucz. lud. we Wrzawach; podczas I wojny światowej wcielony do armii austr., dostaje się do niewoli ros. i zostaje wywieziony do Omska (Syberia); po powrocie do kraju w 1921 do początku II wojny nauczyciel 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Łukowie, a następnie od 1924 kier. Szkoł. Powsz. nr 4; kierownictwo SP nr 2 objął w lutym 1939; działał społ. m.in. w Radzie Miasta, Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Ogniwo", Społ. Komitecie Budowy Szkół Powszechnych, ZHP, PCK oraz w Tow. Oświaty i Wy-chowania. W uznaniu zasług za działalność pedagogiczną, wychowawczą i społeczną J. Cetnarskiego i jego żony Stanisławy RM podjęła uchwałę o nazwaniu jednej z ulic Łukowa ul. Cetnarskich.

MAZURKIEWICZ EDWARDA (ur. 1937 w Szyszkach) - mgr pedagogiki szkol.; nauczyciel; dyrektor SP nr 2 w Łukowie w latach 1969-1985; uczęszczała do SP w Szyszkach i Zagoździu oraz do Lic. Pedagog. w Leśnej Podlaskiej (1951-55); naucz. w SP nr 2 w Łukowie (1955-85); ukończyła 3-letnie zaoczne Studium Naucz. w Łodzi na kierunku muzyka -śpiew (1960-63) oraz 4-letnie wyższe studia magisterskie w WSP w Kielcach; dzięki jej staraniom rozbudowano i wyposażono SP nr 2; otrzymała wiele odznaczeń m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal MEN, Złotą Odznakę ZNP oraz za całokształt pracy pedagogicznej Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania; aktywnie działała społecznie - jako radna miejska i powiatu.

MICH JULIUSZ (1895 - ?) kier. Szk. Powsz. nr 2 w Łukowie w latach 1932-39; działacz społeczny; uczęszczał w latach 1910-14 do Pryw. Seminarium w W-wie; nie zgodził się na wcielenie do armii ros. i w latach 1914-15 ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem, prowadził tajną szkółkę niedaleko Puław; w latach 1915-19 naucz. w SP w Blizocinie, w 1920-21 w Walentynowie, w 1921-24 w Dąbiu; w 1924-39 naucz. w Szkole Powszechnej nr 2 w Łukowie, od 1932 - kierownik; po wybuchu wojny poświęcił się działaniom konspiracyjnym, poszukiwany przez gestapo ukrywał się; po 1945 r. pomimo współpracy przy tworzeniu PRN poszukiwany przez NKWD; w latach 1945-50 kierownik Okręgowej Spółdzielni Spożywczej "Społem" w Łukowie.

SZLENDAK JÓZEF (1877-1941) - nauczyciel; kierownik szkoły; więzień obozu koncentracyjnego; pracę zaczął jako nauczyciel w Rykach; po przyjeździe do Łukowa objął urząd dyrektora 3-klasowej szk. na Łapiguzie; pierwszy kierownik 7-klasowej Szk. Powsz. nr 2 Łukowie (1919-32); w 1943 r. aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł po skatowaniu przez gestapowców; oficjalna data śmierci J. Sz. to 2.05.1941 r. godz. 15.40; za działalność konspiracyjną zginęli obok ojca: synowie Antoni, Bronisław, Mieczysław, córka Zofia; w uznaniu zasług jedną z ulic Łukowa nazwano ul. Rodziny Szlendaków.

OLSZEWSKA JÓZEFA (ur. 1940 w Romaszkach pow. Biała Podl.) - mgr biologii; nauczyciel; dyrektor; wizytator metodyk; działaczka społeczna; w roku 1954 ukończyła Szk. Podst. we Włodawie; maturę uzyskała w roku 1958 w Lic. Ogólnokszt. w Biłgoraju; w latach 1958-64 studiowała na UMCS w Lublinie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi; pracę podjęła w styczniu 1965 r. w Szk. Podst. nr 1 w Łukowie; od września 1965 naucz. biologii i chemii w SP nr 2 w Łukowie; przez trzy lata wizytator metodyk biologii i chemii w Wydz. Ośw. PRN w Łukowie, a później w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Siedlcach; wicedyrektor SP nr 2 w Łukowie (1982-85); dyrektor SP nr 2 (1985-96); pełniła funkcje społeczne: prowadzenie drużyny zuchowej, szkolnego koła PCK, LOP oraz kółka biologicznego; odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem za Zasługi dla Województwa Siedleckiego, Srebrną Odznaką ZHP oraz Nagrodami Ministra, Kuratora, Inspektora

MAREK KOSIŃSKI (ur. 1955 w Warszawie) - mgr matematyki; nauczyciel; dyrektor; w latach 1961-68 uczęszczał do SP w Wandowie; (1968-74) do Państwowych Szkół Budownictwa w Lublinie; (1975-79) studiował w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach; (1979-80) odbył służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy (SOR); (1980-83) nauczyciel matematyki w Szk. Podst. w Wandowie; od 1983 nauczyciel, od 1985 wicedyrektor, od 1996 dyrektor SP nr 2 w Łukowie; po reformie szkolnictwa, od 1999 dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łukowie; wielokrotnie nagradzany nagrodami: Kuratora Oświaty, Inspektora Oświaty, Burmistrza Miasta Łuków oraz Dyrektora Szkoły.

Opracowali: Radosław Boboń, Radosław Niebrzegowski


ARTUR BARANOWSKI (ur. 1974 w Stoczku Łukowskim)
- dr nauk biologicznych; mgr filologii angielskiej; dyrektor; wykładowca; w roku 1996 ukończył maturę w CKU w Siedlcach; w latach 1996-2001 studiował biologię na WSRP w Siedlcach; w latach 2001-2005 studiował na UMK w Toruniu uzyskując w 2006 r. stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych; w latach 2004 - 2009 studiował filologię angielską uzyskując w roku 2007 na UW w Warszawie tytuł licencjata, a w 2009 r. w WSEH w Łodzi tytuł magisterium; nauczycielskie doświadczenie zawodowe zdobywał od roku 2003 w szkołach w Zagoździu, Tuchowiczu, Łukowie oraz jako wykładowca WM w Olecku i UKSW w Warszawie od 2010 roku; w latach 2012 - 2017 r. dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Autor i koordynator wielu projektów międzynarodowych Comenius, Erasmus+. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Polskiej Niezapominajki, Złoty Medal Polskiego Związku Zapaśniczego, Burmistrza Miasta Łuków oraz Dyrektora Szkoły. Autor i współautor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych o tematyce edukacyjnej i przyrodniczej.

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz