Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
(klasy I - VII) w roku szkolnym 2017/2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie

Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej będzie przebiegała zgodnie z zasadami opisanymi w poniższym dokumencie:
Zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

Rekrutacja do klas pierwszych
w Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała zgodnie z zasadami opisanymi w poniższym dokumencie:
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ŁUKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM REKRUTACJIWymagane dokumenty
1.
a) Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
b) Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
3. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
4. Deklaracja rodziców do uczestnictwa dziecka w zajęciach edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"
5. Zgoda na uczestnictwo w lekcjach religii
6. Preferencje uczniów tworzonych klas pierwszych
7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
8. Zaświadczenie OKE o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego (oryginał)
9. Jedno zdjęcie
10. Karta zdrowia ucznia (zamieszkałego poza obwodem)
11. Oświadczenie (tylko kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły)

PODSTAWA PRAWNA
Zarządzenie Nr 9/2016 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017

Uchwała Nr XVII/136/2016 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łuków

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz