Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową swojej strony internetowej http://www.sp2.lukow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sp2.lukow.pl
Data publikacji strony internetowej: 2002r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017r.
Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego
ul. Cieszkowizna 13
21-400 Łuków
tel. 25 798 27 65
e-mail: sp2@um.lukow.pl
strona: http://www.sp2.lukow.pl

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa http://www.sp2.lukow.pl jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
7. elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie jest możliwe w godzinach pracy szkoły 7.30 - 15.30.

Budynek posiada 3 wejście główne od strony parkingu, od strony płytek, oraz od strony wjazdu do kuchni.
Szkoła posiada 4 wyjścia ewakuacyjne od strony boiska orlik, od kuchni przy boisku do koszykówki i przy pokoju nauczycieli wf.

W sekretariacie przyjmowani są uczniowie, rodzice i interesanci.
Dla osób na wózku, tak jak i dla pozostałych osób z zewnątrz dostępny jest hol mieszczący się przed sekretariatem. Możliwe jest udostępnienie toalet oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
Parking jest ogólnodostępny. Dojazd do budynku spełnia wymóg utwardzonego dojścia (dojazdu do budynku). Szkoła posiada parking, który ma oznakowane jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada rozwiązań w sposobie komunikacji za pomocą dźwięku lub pisma Braille'a.
W szkole nie ma osoby posługującej się językiem migowym.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 28.01.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści należy zgłaszać koordynatorowi ds. dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej i architektonicznej:

Koordynator ds. dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie.
Janusz Filarski
Telefon: 25 798 27 65
e-mail: filarski.janusz.sp2@gmail.com

Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienia dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dziennik elektroniczny

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30